آب باریکه

   معنی:

    درآمد و روزی کم اما مستمر و همیشه .