آب در هاونگ کوبیدن

   معنی:

    کار عبث و بیهوده انجام دادن.