هرکس آب قلبش را میخورد

   معنی:

    هرکس مطابق نیت و طینتش برایش پیش آمده و خدا به همان اندازه عطایش میکند