این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست

   معنی:

    این دفعه دیگه مثل دفعه های قبل نیست،جدی تر است