زبانت را گاز بگیر

   معنی:

    امر به حرف نزدن کسی که حرف نامربوطی مثل توهین و یا نفوس بد بر زبان جاری کرده باشد