اثاث خونه به صاحب خونه

   معنی:

    سر و وضع و اثاث خانه نشان دهنده سلیقه و روحیات صاحب آن می باشد