دولا پهنا حساب کردن

   معنی:

    جنس یا دستمزدی را به دو برابر قیمت اصلی حساب کردن