آمد نیامد داشتن

   معنی:

    عقیده ای خرافی راجع به اینکه انجام بعضی کارها یا بعضی چیزها یا بعضی روزها و یا حتی بعضی اشخاص و .. خوش یمن است و شانس و خوبی می آورد و بعضی نحس و بد یمن بوده و بدی و غم به همراه می آورد