آستین نو بخور پلو

   معنی:

    فقط به ظاهر آراسته کسی توجه کردن،ارزش افراد را با ظاهر سنجیدن