هیچ بقالی نمی گه ماستم ترشه

   معنی:

    هیچکس عیب و ایراد و بدی خود یا متعلقات خود را نمی گوید