آنان که غنی ترند محتاج ترند

   معنی:

    افرادی که ثروتمند هستند بیشتر حرص مال میزنند