مهره مار داشتن

   معنی:

    قدرت فراوان در جلب و جذب علاقه و توجه دیگران داشتن