تره به تخمش میره حسنی به باباش

   معنی:

    نسبت دادن بچه به پدر که غالبا در مورد کارهای زشت بچه گفته میشود