هر کی خربزه میخوره پای لرزش هم می شینه

   معنی:

    هرکس به کار خطرناک و اشتباه دست میزند باید ضرر و خسارت و ناراحتی اش را هم تحمل کند