میهمان اگرچه عزیز است ولی همچو نفس خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود

   معنی:

    کنایه از زیاد ماندن میهمان پررو در خانه میزبان که باعث خستگی و ناراحتی و معذب شدن او میشود