بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

   معنی:

    سفر و رنج سفر به انسان چیزهای مختلفی می آموزد و او را باتجربه و پخته میکند و تکرار این سفرها و تحمل سختی ها و افزایش دانسته ها کم کم انسان را به پختگی لازم میرساند