سگش به این می ارزد

   معنی:

    مبالغه در برتری چیزی یا فردی بر چیز یا فرد مشابهش