در مسجد را نمیشود کند

   معنی:

    قید متعلقاتی چون پدر و مادر یا فرزند را نمیتوان زد،حتی اگر آزاردهنده و غیر قابل تحمل باشند