سر بی گناه پای دار میرود اما بالای دار نمیرود

   معنی:

    بی گناه ممکن است برای مدتی متهم شود،اما بالاخره بی گناهی اش معلوم میشود