هرکه بامش بیش برفش بیشتر

   معنی:

    هرچه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیعتر باشد دردسر و گرفتاری بیشتری هم دارد