خود را به کوچه علی چپ زدن

   معنی:

    تجاهل کردن و خود را به نفهمی و بی اطلاعی زدن.