کشتی هایش غرق شده

   معنی:

    به کسی که در غم و اندوه فرورفته باشد میگویند