آتش زیر خاکستر

   معنی:

    فتنه ای که فعلاً و ظاهراً خاموش باشد.