سیزده بدر سال دگر خونه شوهر بچه بغل

   معنی:

    شعری که معمولاً دختران در روز سیزده بدر هنگام گره زدن سبزه میخوانند