هر کسی را بهر کاری ساختند،مهر آن را در دلش انداختند

   معنی:

    هیچکس همه کارها از دستش بر نمی آید و هر کس برای کاری استعداد و آمادگی داشته و علاقه نشان میدهد،بنابراین به سوی آن جذب شده و مطمئناً در آن کار موفق هم خواهد شد