تو آن ور جوی من این ور جوی

   معنی:

    جدایی از یکدیگر و قطع رابطه،از هم سوا شدن و کاری به کار یکدیگر نداشتن