اول برادریت را ثابت کن،بعد ادعای ارث و میراث بکن

   معنی:

    خطاب به آدم عجول و پررویی که بخواهد زود به نتیجه و سود برسد.ادعای ناحق داشتن