خواب زن چپه

   معنی:

    عقیده بر این است که زن هر خوابی می بیند بر عکس آن تعبیر و واقع می شود.