بدهکار را هیچی نگی طلبکار می شه

   معنی:

    سکوت و کوتاهی در مطالبه بدهکار را پررو و بی خیال می کند.