چوب خط پر شدن

   معنی:

    زیاد شدن بدهی و یا پر و لبریز شدن پیمانه عمر