چنته خالی شدن

   معنی:

    تمام شدن،از دست دادن و نداشتن سرمایه یا علم و یا سخنی برای گفتن