بچه زائیدم قاتق نونم بشه قاتل جونم شد

   معنی:

    گله از بچه نا خلف و ناسازگار و دردسر آفرین