گله دست گرگ افتاده

   معنی:

    عده ای که گیر حاکم و سرپرست حریص و بی رحم افتاده باشند.