کنگر خورده لنگر انداخته

   معنی:

    کسی که مدت طولانی در جایی مانده و خیال رفتن نداشته باشد