برای لای جرز خوبه

   معنی:

    به هیچ دردی نمی خورد(برای هیچ کاری مفید نیست)