مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید

   معنی:

    رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و منزلت او باشد نه اینکه دیگران از او تعریف کنند