ننه!سنگ نیم منه

   معنی:

    جواب بچه بهانه گیر را به ننه(مادر)گفتن بی امان خواهش و بهانه داشته باشد و اشاره به اینکه:مادر عاشق با گذشت است که همیشه در مقابل آزار و اذیت و کوتاهی و نادانی فرزندش گذشت کرده و نیم من میشود