مگس پراندن

   معنی:

    کنایه از بیکاری بیش از حد