دودش تو چشم خودت میره

   معنی:

    نتیجه کار بد نصیب خودت خواهد شد