کی به کیه؟! تاریکیه!

   معنی:

    آشفته بازار،اوضاع بی سر و سامان و بدون صاحب،کسی به کسی نبودن