خر ما از کره گی دم نداشت

   معنی:

    اظهار بدشانسی و به همین دلیل قید چیزی را زدن.