ترک عادت موجب مرض است

   معنی:

    کنار گذاشتن عادتها(مخصوصا عادات طولانی مدت)کار بسیار مشکلی است و موجب ناراحتی و آزار شخص و یا حتی بیماری روحی یا جسمی او میشود