از دنده چپ بلند شدن

   معنی:

    بد قلق و بداخلاق شدن و سر ناسازگاری گذاشتن