دستش از دنیا کوتاه است

   معنی:

    معمولا برای جلوگیری از غیبت پشت سر مرده می گویند،یعنی دیگر در این دنیا نیست که از خود دفاع کند