گل بود به سبزه نیز آراسته شد

   معنی:

    در ظاهر یعنی: خوب بود خوبتر هم شد، اما غالبا برعکس و به طعنه در مورد زیادتر شدن عیب کار گفته می شود یعنی: خیلی کم عیب و مشکل داشت یکی دیگر هم اضافه شد.