دست کسی را تو پوست گردو گذاشتن

   معنی:

    کسی را لنگ و معطل گذاشتن