در بیابان لنگه کفش نعمت است

   معنی:

    در موقع سختی و تنگنا حتی کمترین و بی ارزشترین چیزها به حساب می آید و به درد می خورد .