ارث دست کسی سپردن

   معنی:

    توقع بیجا از کسی داشتن