مال یک جا میرود ایمان هزار جا

   معنی:

    خطاب به شخص دزد زده که بدون اینکه مطمئن باشد به کسی یا کسانی مظنون باشد و تهمت بزند