جیگر جیگره،دیگر دیگره

   معنی:

    عشق و محبت نسبت به جگر گوشه با عشق و محبت دیگران فرق میکند